ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 


1. Preambule
1. 9HOTEL COLLECTION beheert de reserveringssites voor 9HOTEL COLLECTION Hotels, namelijk:

www.le9hotel.com
- https://www.9-hotel-collection.com/
- https://www.9-hotel-republique-paris.fr/
- https://www.9-hotel-opera-paris.fr/
- https://www.hotel-9confidentiel-paris.fr/
- https://www.9-hotel-bastille-lyon.fr/
- https://www.9-hotel-geneve-paquis.ch/
- https://www.9-hotel-mercy-lisbon.pt/
- https://www.9-hotel-chelton-brussels.be/
- https://www.9-hotel-central-brussels.be/
- https://www.9-hotel-sablon-brussels.be/
-https://hotelhoms.it/
- https://www.9-hotel-cesari-rome.it/ 


Deze ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN zijn zonder onderscheid van toepassing op zowel de site van de 9HOTEL COLLECTION Groep als op alle bovengenoemde websites. In het algemeen wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden naar elk of alle van de websites sites verwezen onder de algemene term "de website".
De website geeft een presentatie van de 9HOTEL COLLECTION hotels die worden beheerd door dochterondernemingen van de 9HOTEL COLLECTION Groep, of bedrijven die zijn aangesloten bij het merk 9HOTEL COLLECTION. 
Op elk van de hierboven vermelde websites kunnen kamerreserveringen worden gemaakt in elk van de betreffende hotels van de 9HOTEL COLLECTION Groep.
2. De Klant erkent op deze website over alle nodige informatie te beschikken om zijn keuze en reservering te maken.
Overeengekomen is:
- DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE RESERVERINGEN DIE IN DE HOTELS VAN DE 9HOTEL COLLECTION GROEP WORDEN GEMAAKT DOOR EEN INDIVIDUELE KLANT OP DE WEBSITE.
- DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ZIJN NIET BEDOELD VOOR PROFESSIONELE KLANTEN DIE EEN SPECIFIEK ZAKELIJK CONTRACT HEBBEN AFGESLOTEN  
3. Elke reservering gemaakt via de site www.le9hotel.com of de site van het hotel in kwestie, veronderstelt volledige en onvoorwaardelijke raadpleging en aanvaarding van deze algemene voorwaarden, evenals van de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief die uitdrukkelijk worden vermeld in de beschrijving van het geselecteerde tarief op het moment van boeken.
4. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden en van de verkoopvoorwaarden van het tarief door de Klant is definitief na het aanvinken van het betreffende vakje bij het boeken op de site. Zonder dit akkoord is reservering niet mogelijk.
5. De Klant erkent volledig dat hij deze algemene voorwaarden, opgesteld in het Nederlands, begrijpt en over volledige rechtsbevoegdheid beschikt om deze algemene voorwaarden aan te gaan.
6. De site bevat de volgende informatie:
• Een nauwkeurige definitie van de 9HOTEL COLLECTION Groep en, indien van toepassing, haar dochterondernemingen;
• de essentiële kenmerken van de accommodatie aangeboden door de hotels van 9HOTEL COLLECTION,
 • aangeboden aanvullende en optionele diensten,
• foto's die alleen ter informatie worden aangeboden,
• prijzen inclusief alle belastingen, exclusief toeristenbelasting, 
• de hoogte van de toeristenbelasting zoals gehanteerd door de administratieve autoriteiten; deze is onderhevig aan variaties;
• de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief,
• Betaalvoorwaarden,
• deze algemene verkoopvoorwaarden,
• de geldigheidsduur van het aanbod en de prijs daarvan.
7. De Klant verklaart dat deze reservering is gemaakt voor zijn strikt persoonlijke behoeften. Gezien zijn status als consument heeft hij specifieke rechten die in twijfel zouden worden getrokken indien de gereserveerde diensten niet voor persoonlijke doeleinden zijn bedoeld.
8. Alle informatie die toegankelijk is op de site www.le9hotel.com wordt gepresenteerd in het Frans en in andere vreemde talen, met uitzondering van deze algemene verkoopvoorwaarden waarvan de Klant verklaart deze volledig te hebben begrepen en die zijn vertaald in de Nederlandse taal.

II. Definities

Voor de rest van dit document hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
"Ontvangstbevestiging": e-mail verzonden door system@mews.li naar de Klant om hem te informeren dat er rekening is gehouden met zijn reservering, inclusief een samenvatting van zijn reservering
 "Reserveringsbevestiging": gedematerialiseerd document dat de kenmerken samenvat van de diensten die door de klant zijn gereserveerd op de site www.le9hotel.com
"Het hotel" of "de hotelier" betekent elk hotel van de 9HOTEL COLLECTION GROEP waarmee de Klant een contract heeft gesloten
Het invoeren van bankgegevens door de Klant betekent dat de Klant de reserveringsbevestiging accepteert, en dit heeft tot gevolg dat hij contractueel wordt gebonden aan het geboekte hotel.
"Klant": natuurlijke persoon die de wettelijke bevoegdheid heeft om zich aan deze voorwaarden te verbinden en uitsluitend handelt voor zijn persoonlijke behoeften.
"Verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief": De geldige prijs op de door de Klant geselecteerde datum voor een kamercategorie met of zonder optie, gekoppeld aan de betalings- en annuleringsvoorwaarden
 “Reserveringsaanvraag (of reserveringsvoucher)”: reserveringsaanvraag voor kamers in een 9HOTEL COLLECTION hotel, gedaan door de klant op de website www.le9hotel.com.
 “Website”: elektronische dienst die wordt beheerd door de 9HOTEL COLLECTION Groep op internet en toegankelijk is op de adressen die in de preambule worden vermeld.

III. Doel

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden omschrijven de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de reservering gemaakt op de website(s) van 9HOTEL COLLECTION Hotels. 
 2. Ze reguleren alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging tussen de verschillende partijen van het contract.
 3. De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief die op elk moment toegankelijk en beschikbaar zijn op de website. Hij accepteert ze zonder voorbehoud.

IV. Looptijd

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele duur van de online diensten van 9HOTEL COLLECTION Hotels op de website(s).
2. 9HOTEL COLLECTION behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie wijzigingen aan te brengen in deze algemene verkoopvoorwaarden, of de website of het online reserveringsgedeelte tijdelijk of definitief te sluiten. Daarom nodigen we u uit om ze regelmatig te raadplegen.
3. 9HOTEL COLLECTION is niet verantwoordelijk voor enige schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit deze wijzigingen en/of tijdelijke onbeschikbaarheid of de definitieve sluiting van de gehele of een deel van de site of de daarmee verbonden diensten, zoals de online reserveringsruimte.

V. Reservering

1. De Klant kiest, in overeenstemming met zijn behoeften, de diensten die worden aangeboden door de hotels van de 9HOTEL COLLECTION Groep en die op de website worden gepresenteerd.
2. De Klant erkent zijn reservering te hebben gemaakt met volledige kennis van zaken en alle informatie te hebben verkregen die hiervoor nodig is.
3. De Klant mag op de website op persoonlijke basis slechts een maximum aantal van vijf (5) kamers per reservering voor dezelfde datum boeken.
Elke reservering van een groter aantal kamers (meer dan 5 kamers voor dezelfde datum) zal onderworpen zijn aan de voorwaarden die 9HOTEL COLLECTION van toepassing stelt op groepsreserveringen, waardoor de toepassing van deze AV wordt uitgesloten. Indien van toepassing dient de klant per e-mail (sales@le9hotel.com) of telefonisch (+ 33 (0) 1 58 36 41 94) contact op te nemen met de commerciële afdeling van 9HOTEL COLLECTION om kennis te nemen van de specifieke voorwaarden dergelijke groepsreservering en om deze te boeken. 
4. De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn de diensten die hij kiest en hun geschiktheid voor zijn behoeften waardoor de 9HOTEL COLLECTION Groep of haar geselecteerde Hotels hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.
5. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht te zijn aanvaard door de Klant.

VI. Boekingsproces

1. De reservering gemaakt door de klant gebeurt via de gedematerialiseerde reserveringsvoucher die online op de website toegankelijk is.
2. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt nadat het Hotel een e-mail met een ontvangstbevestiging heeft verzonden aan de Klant, naar het e-mailadres dat hij eerder heeft opgegeven.
3. De Klant verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan elke reservering, de verplichte informatie op de voucher of de reserveringsaanvraag in te vullen.
4. De Klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.
5. De Klant volgt de reserveringsprocedure op de website.
6. Vanaf het moment dat de reservering is gemaakt, heeft het hotel het recht om een preautorisatie van het tarief van de eerste nacht van het verblijf uit te voeren op de verstrekte creditcard.

VII. Annulering of wijziging door de Klant

1. Klanten worden eraan herinnerd dat ze volgens artikel L221-28 van de Franse consumentenwet geen herroepingsrecht hebben.
2. De Klant wordt er ook aan herinnerd dat in de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde en door hem geaccepteerde tarief ook de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering zijn opgenomen.
3. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen door de klant niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. Vooruitbetaalde bedragen, zijnde de aanbetaling, worden niet gerestitueerd. In dit geval verwijzen we naar de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief.
4. Wijzigingen in de reservering kunnen rechtstreeks bij het 9HOTEL COLLECTION hotel worden doorgevoerd. De telefoonnummers staan vermeld op de website.
5. Bij onderbreking van het verblijf zal de volledige overeengekomen prijs worden geïnd. In het geval van een reservering met vooruitbetaling, wordt er geen restitutie verleend.
6. In geval van no-show van de klant, dat wil zeggen in het geval van een reservering die niet is geannuleerd maar waarvoor de klant niet op de gereserveerde dag in het hotel is verschenen en voor zover de reservering wel is gegarandeerd met een creditcard, zal het gereserveerde 9HOTEL COLLECTION Hotel het bedrag van één gereserveerde nacht afschrijven als compensatie voor de daardoor geleden schade. Als er meerdere opeenvolgende nachten zijn geboekt, zijn de annuleringsvoorwaarden die aan het gereserveerde tarief zijn gekoppeld van toepassing als de Klant niet opdaagt. Hier dient te worden verduidelijkt dat in een dergelijk geval elke no-show van de klant, per nacht gereserveerd voor het gehele verblijf, aanleiding zou kunnen geven tot de betaling aan het Hotel van een schadevergoeding onder de hierboven vermelde voorwaarden, naar eigen goeddunken.
7. Annulering door het Hotel: In het geval van een uitzonderlijke gebeurtenis of de onmogelijkheid om de gereserveerde kamer ter beschikking van de Klant te stellen vanwege overmacht, kan het gereserveerde 9HOTEL COLLECTION Hotel de Klant een accommodatie-oplossing aanbieden in een hotel van minstens een gelijkwaardige categorie. Of indien de aangeboden oplossing van een lagere categorie is, een kamer van een hoger niveau dan oorspronkelijk gereserveerd, met gelijkaardige prestaties. Eventuele extra kosten in verband met deze verplaatsing, voor gelijkaardige prestaties, worden gedragen door het oorspronkelijk gereserveerde 9HOTEL COLLECTION Hotel, zonder dat er enige aanvullende compensatie kan worden gevraagd.
 8. Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval kosteloos of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij. Elke reservering die voor anderen wordt gemaakt, moet worden gemaakt op naam van deze derde partij.

VIII. Verblijf in het 9HOTEL COLLECTION Hotel

1. In overeenstemming met de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, zal de Klant bij aankomst in sommige 9HOTEL COLLECTION hotels worden gevraagd om een politieformulier in te vullen. Hiertoe moet de Klant een geldig identiteitsbewijs voorleggen zodat het hotel kan controleren of zij het politieformulier al dan niet moet invullen. 
Belangrijke verduidelijking: In geval van het niet (kunnen) voorleggen van een geldig identiteitsbewijs bij aankomst, behoudt het hotel zich het recht voor om de reservering van de Klant volledig te annuleren, zonder enige compensatie op zijn kosten.
2. De hotels van de 9HOTEL COLLECTION Groep accepteren huisdieren met een gewicht tot 7 kilogram. In sommige 9HOTEL COLLECTION hotels zijn bepaalde dieren welkom, zolang ze in alle openbare ruimtes van het etablissement aan de lijn of in een kooi worden gehouden. Om hygiënische redenen zijn dieren niet toegestaan in de eetzalen, ontbijtkamers, wellnessruimtes (spa, zwembad, jacuzzi, sauna etc. Dit is een niet-uitputtende lijst). 
Het opvangen van dieren brengt kosten met zich mee die aan de klant worden gefactureerd volgens de prijsvoorwaarden die op de websites van het hotel staan vermeld.
De klant wordt er volledig van op de hoogte gebracht dat het hotel hem geen uitrusting (zoals kom, drinkbak, slaapmat, transportkooi, accessoires etc.) ter beschikking stelt die bedoeld zijn om dieren tijdens het verblijf te huisvesten. De Klant neemt hier zelf verantwoordelijkheid voor en zorgt ervoor dat de aanwezigheid van zijn dier, zowel in de kamer als in de gemeenschappelijke ruimtes, andere hotelgasten of het personeel niet stoort.
Het hotel behoudt zich het recht voor om de toegang tot het etablissement en het verblijf van een dier te weigeren.
3. De Klant aanvaardt en verbindt zich ertoe redelijk gebruik te maken van de kamer en de hem ter beschikking gestelde gemeenschappelijke ruimtes van het hotel. Elk soort gedrag dat in strijd is met de principes van veiligheid en/of hygiëne, goede zeden en/of openbare orde, kan de hotelier ertoe brengen om de klant te vragen het etablissement onmiddellijk te verlaten zonder enige compensatie en/of zonder enige terugbetaling indien de Klant al had betaald.
4. Elke schade die door de Klant wordt veroorzaakt in de gereserveerde kamer of in de gemeenschappelijke ruimtes van het hotel, kan hem rechtstreeks worden aangerekend, d.w.z. een bedrag ter waarde van de geconstateerde schade.
 5. Elk item dat ontbreekt in de gereserveerde kamer en dat is genoteerd door het hotel, zal rechtstreeks worden gefactureerd, d.w.z. een bedrag voor de waarde ervan.
Er kunnen boetes worden opgelegd die gelijk zijn aan de maximale prijs van de eerste gereserveerde nacht als de Klant het rookverbod in zijn kamer niet naleeft.  
6. Sommige 9HOTEL COLLECTION hotels hebben een Huishoudelijk Reglement voor klanten. De Klant aanvaardt en verbindt zich ertoe deze voorschriften na te leven. Bij niet-naleving door de Klant van een van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement, kan de hotelier de Klant uitnodigen om de vestiging te verlaten, zonder enige compensatie en/of zonder enige terugbetaling indien de Klant al had betaald.
7. Sommige 9HOTEL COLLECTION hotels voorzien in gratis gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten zonder toezicht zoals zwembaden, sauna's, daken, buitenterrassen of balkons, fitnessruimtes exclusief voor hotelgasten, tenzij anders bepaald door de directie van het hotel dat zich hiertoe het recht voorbehoudt.
Het gebruik van deze faciliteiten en hun uitrusting valt onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de klanten die er gratis toegang toe hebben, maar alleen tijdens de openingsuren.
Niet-begeleide minderjarigen hebben er geen toegang toe zonder begeleiding.
In het geval van een storing van de apparatuur of indien de toegang om welke reden dan ook (tijdelijk) onmogelijk is, kan de klant geen aanspraak maken op enige compensatie of schadevergoeding jegens de hotelier.
In geval van niet-naleving door de klant van een van deze bepalingen, kan de hotelier hem uitnodigen om de vestiging te verlaten, zonder enige compensatie en/of zonder enige terugbetaling indien de Klant al had betaald.

8. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de Klant de kamer te verlaten vóór 12.00 uur na de laatste nacht van zijn verblijf. Anders wordt hem een extra nacht in rekening gebracht.

IX. Garanties

De Hotels zijn verplicht om de conformiteit van hun diensten te waarborgen, onder de voorwaarden uiteengezet in de artikelen L. 212-1 en volgende van de Consumentencode.

X. Aansprakelijkheid

   1. De foto's op de website zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische weergaven en teksten op de sites om de betreffende hotels te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten van de accommodatie, kunnen er variaties optreden, met name als gevolg van de verandering van meubilair of mogelijke renovaties. De Klant kan geen enkele schadevergoeding claimen in dit verband.
 2. In overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, is het gebruik en/of reproductie van alle of een deel van de elementen uit de aanbiedingen op de website van 9HOTEL COLLECTION strikt verboden.
 3. De 9HOTEL COLLECTION Groep is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade als gevolg van deze voorwaarden, noch aan een derde, noch aan de Klant of partners van 9HOTEL COLLECTION Hotels.
 4. Hypertekstlinks kunnen verwijzen naar andere sites dan de site van de 9HOTEL COLLECTION Groep, die elke aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites en de aangeboden diensten afwijst. De 9HOTEL COLLECTION Groep enerzijds en de 9HOTEL COLLECTION Hotels anderzijds hebben maatregelen genomen om hun informatiesysteem te beschermen en te beveiligen tegen kwaad opzet. Verbinding maken met de website en het maken van een reservering impliceert echter voor de Klant kennis en acceptatie van de kenmerken en beperkingen van internet. Het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik of hacking of het risico op mogelijke virussen die op het netwerk circuleren. De 9HOTEL COLLECTION Groep enerzijds, en de 9HOTEL COLLECTION Hotels anderzijds, wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van misbruik of incidenten gerelateerd aan het gebruik van de computer of enig medium dat toegang geeft tot internet, het onderhoud of enige storing van de website of van een andere technische verbinding, of het verzenden van informatie naar een onjuist adres.
5. Elke reservering of betaling die illegaal, niet-werkend, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de Klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de reservering op kosten van de Klant, onverminderd enige burgerlijke of strafrechtelijke actie tegen de Klant.
6. Als onderdeel van zijn reservering en zijn verblijf verbindt de Klant zich ertoe zich redelijk te gedragen en op geen enkele manier schade toe te brengen aan de leden van het hotelteam, noch aan derden (of zelfs hun dieren) die in het hotel aanwezig zijn. Dergelijk gedrag kan ertoe leiden dat het Hotel de Klant uit het Hotel zet zonder dat de klant aanspraak kan maken op enig recht op compensatie.

XI. Prijs

1. De prijzen met betrekking tot het reserveren van diensten worden vóór en tijdens de reservering aangegeven.
2. De aangegeven prijzen zijn per kamer voor het aantal personen en de datum(s) op het moment dat ze geselecteerd zijn.
3. De prijzen worden inclusief btw en exclusief toeristenbelasting aan de Klant bevestigd in de commerciële valuta van het hotel, en zijn alleen geldig voor de periode die op de website is aangegeven.
4. Als de afschrijving bij 9HOTEL COLLECTION gebeurt in een andere valuta dan die bevestigd op de reservering, zijn de wisselkosten voor rekening van de Klant.
5. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, dienen te worden betaald in de lokale valuta van het hotel, behalve waar ter plaatse speciale voorzieningen zijn aangegeven.
6. De omrekening in vreemde valuta wordt louter ter informatie gegeven en is niet contractueel. Alleen de valuta die op het moment van boeking is bevestigd, is gegarandeerd (als deze valuta verschilt van de valuta die in het hotel wordt gebruikt, zijn eventuele wisselkosten de verantwoordelijkheid van de Klant).
7. Als een tarief impliceert dat de betaling in het hotel wordt gedaan op het moment van aankomst of vertrek van de Klant en de valuta van de Klant niet dezelfde is als die van het hotel, zal het tarief dat door het hotel in rekening wordt gebracht waarschijnlijk verschillen van het tarief dat werd gecommuniceerd tijdens de reservering, rekening houdend met de mogelijke evolutie van de wisselkoersen tussen de datum van reservering en de data van verblijf in het hotel.
8. Tenzij anders vermeld, zijn aanvullende diensten of opties (ontbijt, halfpension, volpension etc.) niet bij de prijs inbegrepen.
9. De toeristenbelasting, die voor elk tarief wordt vermeld, dient ter plaatse rechtstreeks aan het Hotel te worden betaald. Deze kan variëren.
10. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de reservering en elke wijziging van het tarief dat van toepassing is op de btw zal automatisch worden opgenomen in de prijzen die worden gecommuniceerd op de factuurdatum.
11. Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten zullen automatisch worden opgenomen in de prijzen die worden gecommuniceerd op de factuurdatum.
12. Bij het bevestigen van de reservering door de Klant wordt het totaalbedrag van de bestelling aangegeven.
13. De prijzen kunnen worden verhoogd met een aantal belastingen, afhankelijk van de stad of het land. Deze belastingen worden op het moment van boeken aan de Klant meegedeeld, als ze op dat moment bij het hotel bekend zijn. Anders zijn ze op aanvraag verkrijgbaar bij de receptie van het gereserveerde 9HOTEL COLLECTION Hotel. De Klant verbindt zich ertoe de verschillende belastingen te betalen, zonder enig geschil met het gereserveerde 9HOTEL COLLECTION Hotel.
14. Als de aangegeven prijs tijdens de reservering duidelijk belachelijk laag is, of als de aangegeven prijs per ongeluk lager was dan de prijzen die gewoonlijk door worden aangerekend voor een gelijkwaardige service, behoudt het hotel zich het recht voor om de reservering geheel te annuleren, zonder dat hier extra kosten voor haar in rekening kunnen worden gebracht.

XII. Betaling

1. Tenzij er speciale voorwaarden of tarieven zijn geselecteerd, deelt de Klant zijn bankgegevens mee als garantie voor de reservering. Dit is mogelijk met een creditcard of met een privébetaalpas (Visa, Mastercard, American Express) met vermelding van het kaartnummer en de geldigheidsdatum (de gebruikte betaalpas moet geldig zijn op het moment van het verblijf) en het visuele cryptogram. Op de dag van aankomst in het hotel dient de klant zich aan te melden met de betaalpas waarmee hij de reservering kan garanderen of de aanbetaling kan doen. 
Het 9HOTEL COLLECTION Hotel kan hem ook vragen om een geldig identiteitsbewijs te tonen om creditcardfraude te voorkomen.
Belangrijke verduidelijking: In geval van het niet (kunnen) voorleggen van een geldig identiteitsbewijs bij aankomst, behoudt het hotel zich het recht voor om de reservering van de Klant volledig te annuleren, zonder enige compensatie op zijn kosten.
2. De betaling wordt tijdens het verblijf in het Hotel afgeschreven, behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven, of de betaling wordt gedebiteerd tijdens het boeken (online vooruitbetaling voor sommige tarieven). Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. 
In het geval van een niet-vooruitbetaald onlinetarief, kan Hotel 9HOTEL COLLECTION de klant bij aankomst alleen om een borgsom vragen door toestemming te vragen om de creditcard te debiteren om de betaling van de bedragen die overeenkomen met de ter plaatse verbruikte diensten te garanderen. Het Hotel behoudt zich het recht voor om alleen deze betaalmethode te accepteren en alle andere betaalmiddelen uit te sluiten, met uitzondering van contante betalingen, maar alleen binnen de limiet van de bedragen die zijn toegestaan door de wet of door de nationale regelgeving waarvan het Hotel afhankelijk is.
3. Op het moment van vooruitbetaling omvat het bedrag dat tijdens de reservering wordt afgeschreven: de prijs van de accommodatie, belastingen met betrekking tot accommodatie, de prijs van de catering als er 'inclusief ontbijt' wordt gekozen, belastingen met betrekking tot de catering en alle andere door de klant geselecteerde aanvullende diensten, exclusief toeristenbelasting en/of enige andere belasting die verschuldigd zou zijn vanwege het verblijf van de Klant in het Hotel.

XIII. Toegankelijkheid voor mensen met een handicap

De hotels van de 9HOTEL COLLECTION Groep voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de toegankelijkheid voor mensen met een handicap.
Ondanks al onze inspanningen, zijn er vanwege bepaalde technische beperkingen van sommige van onze Hotels uitzonderingen op genoemde voorschriften uitgevaardigd door de bevoegde lokale overheid.
We raden u aan om voorafgaand aan uw reservering contact op te nemen met het hotel waar u van plan bent te verblijven voor gedetailleerde informatie over de beste toegangs- en verkeersomstandigheden die we u binnen deze specifieke vestiging kunnen bieden.
Op verzoek per e-mail aan sales@le9hotel.com bezorgen we u graag het reglementaire toegankelijkheidscertificaat voor elk van onze toegankelijke hotels.

XIV. Overeenstemming m.b.t. bewijs

1. Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de reserveringsvoucher of -aanvraag, vormt de aanvaarding van het hotelcontract tussen de partijen, met dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening.
2. De geautomatiseerde registers die worden bijgehouden in de computersystemen van de 9HOTEL COLLECTION Groep zullen onder redelijke beveiligingsvoorwaarden worden bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

XV. Overmacht

De 9HOTEL COLLECTION Groep kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Klant in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.
Evenzo kan de Klant niet aansprakelijk worden gesteld jegens de 9HOTEL COLLECTION Groep, de 9HOTEL COLLECTION Hotels, in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht. 
Gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken, tribunalen en wetgeving, bij wijze van een niet-uitputtende lijst: staking, gevallen van oorlog, aanvallen, epidemieën, hacking, bugs, onbeschikbaarheid van computersystemen… Deze lijst is niet uitputtend.

XVI. Toepasselijk recht

1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht.
 2. Dit geldt zowel voor de materiële regels als voor de vormregels.

XVII. Volledigheid

1. Deze Algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de Klant gereserveerde tarief en de aanvaarding van de bevestiging van de voucher of van de reserveringsaanvraag drukken alle verplichtingen van de partijen uit.
2. In deze algemene voorwaarden kan geen enkele algemene of specifieke voorwaarde van de Klant worden opgenomen.
3. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen zijn, in afnemende volgorde van prioriteit: de reserveringsvoucher of -aanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) die door de Klant zijn gevalideerd, en deze algemene voorwaarden.

XVIII. Aanvulling/wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden via internet

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en/of aangevuld door 9HOTEL COLLECTION Groep. In dat geval wordt de nieuwe versie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden via internet door 9HOTEL COLLECTION Groep online gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, is de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing voor alle klanten.

XIX. Bemiddeling

Na het aanhangig maken van een klacht bij de 9HOTEL COLLECTION Groep per e-mail aan de verkoopafdeling op sales@le9hotel.com, en indien geen bevredigend antwoord is ontvangen binnen 60 dagen, kan de Klant contact opnemen met de toerisme- en reisbemiddelaar, wiens contactgegevens als volgt zijn:
    Médiation Tourisme et Voyage (Toerisme- en reisbemiddeling)
    - Postadres voor aanhangigmaking: MTV Médiation Tourisme et Voyage BP 80303 - 75823 PARIS CEDEX 17
    - E-mail: info@mtv.travel
   - Informatie: http://www.mtv.travel

De Klant kan een beroep doen op het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Unie dat toegankelijk is via de onderstaande link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show 

AV bijgewerkt op 25.06.2024
 

 

Quick Response Code